Onze spelregels

Projecten en initiatieven die voor een financiële bijdrage vanuit het RITHO Fonds in aanmerking komen moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

- het project moet geheel door inzet van vrijwilligers worden uitgevoerd
- het project mag geen overheidssteun of subsidies ontvangen
- het project mag geen betalende leden, abonnees, donateurs of id. hebben
- het project moet aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in een dorp of stadswijk
- er moet een duidelijk inzicht zijn waarvoor een financiële bijdrage wordt gebruikt
- via een factuur of ander sluitend bewijs moet worden aangetoond dat het geld daadwerkelijk aan de ingediende aanvraag is besteed
- de aanvrager moet het stichtingsbestuur volledig informeren en inzicht geven in de organisatie die zich met het project bezighoudt
- over de hoogte van een toegekende bijdrage en het moment waarop tot uitkering van een bedrag wordt overgegaan beslist het stichtingsbestuur
- het bestuursbesluit dient gerespecteerd te worden
- een besluit wordt niet nader toegelicht en is niet aanvechtbaar.

potloden

Jaarlijkse bijeenkomst

Het stichtingsbestuur maakt een selectie uit alle aanvragen en jaarlijks zullen een aantal aanvragen geheel of gedeeltelijk gehonoreerd worden. Er zal elk jaar een bijeenkomst worden gehouden, waarbij de uitverkoren projecten een cheque in ontvangst mogen nemen.